eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Portāla lietošanas noteikumi

1.    Noteikumos lietotie termini:
1.1.    Pakalpojumu sniedzējs – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203;
1.2.    Autentifikācija – personas identitātes pārbaude internetbankā vai izmantojot Pakalpojumu sniedzēja elektroniskā paraksta viedkarti. Autentifikācijas rezultātā tiek iegūti personas dati (personas kods, vārds un uzvārds), kuri tālāk portālā tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanā;
1.3.    E-pakalpojums – interneta portālā www.eparaksts.lv pieejams pakalpojums, kas tiek elektroniski pieprasīts un izpildīts;
1.4.    Lietotājs - fiziska persona, kura portālā pieprasa izpildīt e-pakalpojumu un kura, ja tas pakalpojumu pieprasot ir nepieciešams, tiek autentificēta ar portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem;
1.5.    Reģistrētais lietotājs – lietotājs, kuram ir izveidots portāla biedra profils;
1.6.    Piekļuves parametri - Lietotāja izvēlēta unikāla piekļuves parametru kombinācija (autentifikācijas līdzeklis un PIN);
1.7.    PIN - personīgais identifikācijas numurs – ciparu un burtu kombinācija, kas nodrošina iespēju lietot parakstu tikai Lietotājam. Lietotājs izvēlas PIN, piesakoties parakstam.
1.8.    Portāls – pakalpojumu sniedzēja pašapkalpošanās vietne internetā www.eparaksts.lv, kur iespējams iegādāties e-pakalpojumus;
1.9.    Pakalpojumu līgums – Pakalpojumu sniedzēja un Lietotāja noslēgts distances līgums par sertifikācijas pakalpojumiem.
1.10.    Paraksts/parakstīšanas reize - Pakalpojumu sniedzēja izsniegts kvalificēts parakstīšanas sertifikāts, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām attiecībā par drošu elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli un kam pievienots laika zīmogs.
1.11.    Laika zīmogs - elektroniski parakstīts apstiprinājums tam, ka elektroniskais dokuments ir noteiktā datumā un laikā iezīmēts pie Pakalpojumu sniedzēja.
1.12.    Sertifikācijas pakalpojumi - parakstu/parakstīšanas reižu izsniegšana, anulēšana, darbības apturēšana un atjaunošana, reģistrēšana, paraksta pārbaudes datu reģistra uzturēšana, elektroniskā dokumenta iezīmēšana ar laika zīmogu.
2.    Vispārīgie noteikumi
2.1.    Šie noteikumi nosaka portāla www.eparaksts.lv lietošanas kārtību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem;
2.2.    Noteikumi un visi to turpmākie grozījumi ir neatņemama Pakalpojumu līguma sastāvdaļa un nosaka kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzējs sniedz Lietotājam piekļuvi Portālā piedāvātajiem e-pakalpojumiem;
2.3.    Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla Lietotājam – kā reģistrētam, tā nereģistrētam;
2.4.    Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā;
2.5.    Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk., visiem grozījumiem. Lietotājs apņemas regulāri iepazīties ar noteikumiem un to grozījumiem, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, tad viņam nekavējoties jāpārtrauc portāla lietošana;
2.6.    Lai kļūtu par portāla Reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrācijas formā sniegt patiesus datus par sevi. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt sniegto datu patiesumu;
2.7.    Portāls ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
3.    Lietotāja saistības
3.1.    Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka:
3.1.1.    lietos Portāla pakalpojumus tikai atbilstoši to specifikai, noslēgtajam Līgumam, šiem Noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
3.1.2.    neizmantos Portāla pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai;
3.1.3.    šī Portāla ietvaros veicot saziņu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem vai portāla uzturētāju, izmantos tikai vispārpieņemtām morāles normām atbilstošus vārdus vai izteicienus;
3.1.4.    neveiks nekādas darbības, kas var ietekmēt portāla darbību un/vai drošību;
3.1.5.    glabās drošībā un neizpaudīs trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērsīs trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma mainīs Piekļuves parametrus;
3.1.6.    ja konfidenciālā informācija kļūs zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties informēs Pakalpojumu sniedzēju;
3.1.7.    sniegs savlaicīgu un precīzu e-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīs precīzu sava e-pasta adresi;
3.1.8.    neizmantos trešo personu pieslēguma parametrus.
3.2.     Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus (autentifikācijas līdzekli, PIN).
3.3.    Lietotājam ir tiesības un arī pienākums neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad tas ir atklājis savu datu neprecizitātes vai arī Portāla nekorektu darbību, ziņot par to Pakalpojumu sniedzējam.
3.4.    Lietotājs ir atbildīgs par valsts reģistriem sniegto datu patiesumu un pilnīgumu.
4.    Pakalpojumu sniedzēja saistības
4.1.    Pakalpojumu sniedzējs apņemas:
4.1.1.    identificēt Lietotāju atbilstoši Līgumam, šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
4.1.2.    nodrošināt Portāla e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;
4.1.3.    nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju;
4.1.4.    Publicēt informāciju grozījumus šajos noteikumos Portāla sadaļā -Jaunumi.
4.2.    Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
4.2.1.    uzkrāt un apstrādāt Portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Pakalpojumu sniedzējam Portāla  ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta, izņemot informāciju par Lietotāja PIN, parakstāmo, pārbaudāmo un/vai nosūtāmo dokumentu saturu, ja tas netiek adresēts Pakalpojumu sniedzējam;
4.2.2.    Portāla e-pakalpojuma sniegšanā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas.
4.3.    Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un portālu.
4.4.    Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs, ja kāda trešā persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas portālam.
5.    Portālā ietverto e-pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana
5.1.    Pakalpojumu sniedzējs pārtrauc Portāla piedāvāto e-pakalpojumu sniegšanu Lietotājam:
5.1.1.    pēc Lietotāja rakstveida iesnieguma saņemšanas;
5.1.2.    ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam Pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.3.    ja Pakalpojumu sniedzējam rodas pamatotas šaubas par Portāla nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
5.1.4.    ja Lietotājs pārkāpj Līguma, noteikumu un normatīvo aktu prasības.
6.    Citi noteikumi
6.1.    Strīdu vai neskaidrību gadījumi saistībā ar šiem noteikumiem ir risināmi pārrunu ceļā. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otrai pusei.
6.2.    Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesā Latvijas republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3.    Komerciāla rakstura aktivitātes Portālā ir atļautas tikai ar Pakalpojumu sniedzēja saskaņojumu.

 

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.