eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Skaidrojošā vārdnīca

A-D

Autentifikācijas sertifikāts

Nodrošina lietotāja identifikāciju elektroniskajā vidē. Ar autentifikācijas sertifikātu tiek arī pieprasīts Laika zīmogs.

Domēna kontroliera sertifikāts

Infrastruktūras sertifikāts, kas nodrošina lietotāja autentifikāciju lokālajā tīklā un tā resursdatoros (domēns, aktīvā direktorija) izmantojot autentifikācijas sertifikātus.

Dokumentu masveida parakstīšanas risinājums

Automatizētā un autonoma parakstīšanas sistēma klientam, kas sevī iekļauj visu nepieciešamo serveru infrastruktūru un programmnodrošinājumu. Risinājums dod iespēju masveidā parakstīt dokumentus lielā ātrumā ar e-paraksta (kvalificētu) sertifikātu, kas atrodas LVRTC infrastruktūrā. Pakalpojums paredz vienreizēju pieslēguma maksu un laika zīmoga cenu, kas atkarīga no parakstāmo dokumentu apjoma.

Droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi

Programmatūra, aparatūra un elektroniskā paraksta radīšanas dati, kas atbilst visām šādām prasībām:

a) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir radīti tikai vienreiz, un ir nodrošināta to slepenība;

b) elektroniskā paraksta radīšanas datus nevar atvasināt, un, izmantojot tehnoloģijas, elektroniskais paraksts ir nodrošināts pret viltošanu;

c) elektroniskā paraksta radīšanas dati ir droši aizsargāti pret to, ka trešās personas varētu tos nelikumīgi izmantot;

d) droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi nemaina parakstāmo elektronisko dokumentu un neliedz iepazīties ar šo dokumentu pirms tā parakstīšanas.

Drošs elektroniskais paraksts

Par drošu elektronisko parakstu tiek uzskatīts tāds, kas atbilst visām šādām prasībām:

a) tas ir piesaistīts vienīgi parakstītājam;

b) tas nodrošina parakstītāja personas identifikāciju;

c) tas ir radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem, kurus var kontrolēt tikai parakstītājs;

d) tas ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu tā, lai vēlākas izmaiņas šajā dokumentā būtu pamanāmas;

e) tas ir apliecināts ar kvalificētu sertifikātu.

E-Ķ

Elektronisko dokumentu likums (EDL)

Likums, kas nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu. Pamata dokuments Latvijas Republikā, kurš definē pamatjēdzienus un pielietojumu. Šī likuma noteikumi ir piemērojami, ja elektroniskā dokumenta iezīmēšanu ar laika zīmogu veic fiziskā vai juridiskā persona, kas ir sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs.

Elektroniskais dokuments

Ir jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti vai saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un aizsardzībai.

Elektroniskais paraksts

Ir elektroniski dati, kas pievienoti elektroniskajam dokumentam vai loģiski saistīti ar šo dokumentu, nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.

Elektroniskā paraksta pārbaudes dati

Dati, kurus izmanto, lai pārbaudītu elektronisko parakstu.

Elektroniskā paraksta radīšanas dati

Tikai vienreiz radīti dati, kurus parakstītājs izmanto, lai radītu elektronisko parakstu.

Kvalificēts Elektroniskā paraksta sertifikāts

Kvalificēts parakstīšanas sertifikāts, kas aizvieto lietotāja īsto parakstu elektroniskajā vidē.

Koda parakstīšanas sertifikāts

Koda parakstīšanas sertifikāts apliecina programmprodukta autentiskumu un garantē, ka produkta kods nav mainīts vai bojāts kopš brīža, kad tas ticis parakstīts.

L-P

Laika zīmogs

Parakstāmajam dokumentam tiek pievienots precīzs laiks, kas tiek sinhronizēts vienlaikus ar vairākām satelīta iekārtām un kura kļūda mērāma sekunžu desmitdaļās. Uzliktais laika zīmogs tiek īpaši parakstīts, tādējādi pasargājot to no trešo pušu iejaukšanās.

Likuma (EDL) definīcija: Laika Zīmogs ir elektroniski parakstīts apstiprinājums tam, ka elektroniskais dokuments ir noteiktā datumā un laikā iezīmēts pie sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja

Parakstītājs

Persona, kurai ir elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi un kura darbojas vai nu savā vārdā, vai tās fiziskās vai juridiskās personas vai iestādes vārdā, kuru tā pārstāv.

S-Š

Sertifikāts

Elektronisks apliecinājums, kas saista elektroniskā paraksta pārbaudes datus ar parakstītāju un kalpo parakstītāja identitātes noteikšanai.

Sertifikācijas pakalpojumi

Sertifikātu izsniegšana, anulēšana, sertifikātu darbības apturēšana un atjaunošana, sertifikātu reģistrēšana, elektroniskā paraksta pārbaudes datu reģistra uzturēšana, elektroniskā dokumenta iezīmēšana ar laika zīmogu, kā arī ar elektroniskajiem parakstiem saistītu konsultāciju sniegšana.

Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs

Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas sniedz sertifikācijas pakalpojumus bez speciālas atļaujas saņemšanas. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācija ir brīvprātīga. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs uzskatāms par uzticamu, ja tas atbilst EDL likuma 9.panta prasībām. (skat. Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs)

Sertifikātu tiešsaistes statusa informācijas (OCSP) sniegšana

Sertifikātu statusa atbilžu serveri (OCSP) pēc pareizi noformēta pieprasījuma saņemšanas dod atbildi par sertifikātu statusiem pārbaudītājam. Izmanto arī, lai identificētu personu, kas pieprasa pakalpojumu caur klientu apkalpošanas formām.

SSL sertifikāts

Kriptogrāfiskā atslēga drošai darbībai Interneta vidē. Tiek pielietots web serveru (web lapu) identificēšanai un to autentiskuma apliecināšanai. Ar to starpniecību tiek nodrošināts drošs savienojums starp klientu un serveri. Pārraidītie dati starp web lapu un lietotāja datoru tiek šifrēti.

Šifrēšanas sertifikāts

Šifrēšanas sertifikāti ir paredzēti elektronisko datu (e-pasta vai dokumentu) šifrēšanai. Šifrēšanas sertifikātu izmantošana nodrošina tādu elektronisko datu apmaiņas veidu, kad pieeja datiem tiek atļauta tikai un vienīgi konkrētām personām – piem., e-vēstules saņēmējam un tos nevar pārtvert un nemanāmi izmainīt trešā persona.

M-Ū

Masveida laika zīmogs

Laika zīmoga izmantošana ne tikai kombinācijā ar elektronisko parakstu, bet arī atsevišķi – gadījumos, kad nepieciešams neatkarīgas trešās puses apliecinājums par jebkuru datu (transakciju žurnāla ieraksti, pieslēgumu žurnālu ieraksti, elektroniski dokumenti, kas tiek radīti informāciju sistēmās automātiski, bez cilvēka tiešas iejaukšanās) satura fiksācijas datumu.

Masveida sertifikātu tiešsaistes statusa informācijas (OCSP) sniegšana

Sertifikātu statusa atbilžu serveri (OCSP) pēc pareizi noformēta pieprasījuma saņemšanas dod atbildi par sertifikātu statusiem pārbaudītājam. Paredzēts kā masveida pārbaudes mehānisms, kad ar vienu pieprasījumu ir iespējams pārbaudīt vairāku klientu datus.

Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs

Par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzskatāma fiziskā vai juridiskā persona, kas atbilst vairākām likuma (EDL) 9 panta prasībām. Viena no galvenajām prasībām ir, ka sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs tiek akreditēts Datu valsts inspekcijā un veic regulāru, ikgadēju auditu, lai saņemtu Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.