eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Likumdošana

Directive 1999/93/EC

Eiropas savienības Direktīva 1999/93/EC par likumdošanas ietvaru elektronisko dokumentu jomā

   

EDL

Elektronisko dokumentu likums nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu 
   

FPDAL

Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi
   

MK noteik. 117

Ministru kabineta noteikumi nosaka elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu saglabāšanas kārtību un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā. Noteikumi attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm un juridiskajām personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jānodod elektroniskie dokumenti valsts glabāšanā
   
MK noteik. 267
Noteikumi nosaka uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu
   
MK noteik. 357 Noteikumi nosaka sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju
   
MK noteik. 473 Noteikumi nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.
   
MK noteik. 514 Noteikumi nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša elektroniskā paraksta verificēšana

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.